Utbildningar för
kommuner

Vi utbildar Sveriges kommuner

Speciellt för byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare.

Ni som jobbar med bygglovs-, anmälnings- och tillsynsärenden, prata ihop er om vad ni har för utbildningsbehov. Många gånger visar det sig att önskemålen är likartade och då tycker vi det är smart att samla alla vid ett och samma tillfälle. Vi har goda erfarenheter av anpassade utbildningar för kommuner. Välkommen att kontakta oss för en dialog om ert specifika utbildningsbehov. Nedan listar vi förslag på ämnesområden som vi kan erbjuda anpassade utbildningar inom. 

Boverkets Byggregler, BBR

 • Grundkurs eller fördjupning
 • Nybyggnad eller ändring – vad gäller
 • Fördjupning inom tillgänglighet, fuktskydd eller energiprestanda
 • Koppling till standarder och föreskrifter

Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen

 • Begreppen förvanskning och varsamhet
 • Planbestämmelser (q och k)
 • Krav på underlag för bedömning

Energiberäkningar enligt BEN

 • Energibalans och provtryckning
 • U-värden, linjeköldbryggor
 • Beräkningar och program

Brandskydd enligt BBR

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Faktorer som påverkar nivån på brandskyddet
 • Förenklad/analytisk dimensionering

Tillgänglighet vid ny- och ombyggnation

 • Gällande regelverk
 • Granskning vid bygglov/tekniskt samråd
 • Krav vid ändring av byggnad

Den digitala kontrollplanen

 • Riskbedömning
 • Fördela, samla in och spara digitalt
 • Säkra spårbarheten

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar