Sakkunnig
brandskydd, SAK

Utbildning inför certifiering av sakkunnig brandskydd, SAK 3.
Din kompetens som sakkunnig inom brandskydd är viktig i ett tidigt skede i byggprocessen. Det är byggnadsnämnden som i vissa fall kräver att en sakkunnig kontrollant som är certifierad ska anlitas för att utföra granskningar av projektering på samhällets högt ställda krav på brandskydd. I takt med att fler väljer att bli certifierade sakkunniga enligt SAK 3 ökar medvetenheten och kunskapen hos byggnadsnämnder om att kompetensen finns tillgänglig. Det öppnar upp för ökad efterfrågan på certifierade sakkunniga personer. Vill du bli en av dem som kan anlitas hjälper vi dig på vägen mot en certifiering.

Sakkunnig brandskydd

Kursdatum

10 – 11 oktober 2023 i Borås

Kurslängd

1,5 dagar inklusive tid för tentamen.

DAG 1: Föreläsning, 08.30 – 16.30
DAG 2: Tentamen, kl 08.30 – 12.30

Pris

8 100 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer.

Deltagare

När ska certifierad sakkunnig brand anlitas?
Att anlita sakkunniga genom hela byggprocessen kan innebära stora kostnadsbesparingar och att obehagliga överraskningar undviks. I de fall byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig anlitas för att säkerställa att samhällets krav uppfylls, som t ex Boverkets byggregler. I projekt där det kan föreligga risk för personskada är det än viktigare att sakkunniga tas in i ett tidigt skede av byggprocessen.

Byggherren kan åläggas av byggnadsnämnden att anlita en certifierad sakkunnig brand i syfte att säkerställa att en kompetent utredning av brandsäkerheten blir utförd. Byggnadsnämnden är skyldig att godta utlåtanden från sakkunnig, vars kompetens har styrkts genom certifiering.

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig med goda kunskaper om BBR avsnitt 5, BBRAD1, BBRBE 1, EKS, Lag om skydd mot olyckor, lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. Dessa avsnitt behandlas inte alls under kursen. Utbildningens fokus ligger på övriga delar som ingår i kunskapskraven för SAK 3, se rubriken ”Utbildningens innehåll”.

Förberedande utbildning inför tentamen

Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:17 SAK 3. Godkänt resultat på tentamen är ett av kraven för att du ska kunna bli certifierad och utbildningen hjälper dig att bli förberedd inför skrivningen. Tid för tentamen är förlagd till dag 2 på förmiddagen. Ansökan om certifiering gör du hos certifieringsföretaget.

Utbildningens innehåll

• Boverkets byggregler, BBR
– projektering och utförande med fokus på brandskydd
– drift- och skötselinstruktioner
– skydd mot brännskador och explosioner
– tillgänglighet och brandskydd

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd som är kopplat till ämnesområdet
– anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS 1
– certifiering av kontrollansvariga, KA 4 och sakkunniga, SAK 3
– typgodkännande och tillverkningskontroll, TYP 7
– hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H 14

• Aktuella standarder från SIS
– utformning av brandbekämpningshissar

• Riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler
– brandtekniskt skydd
– ytskikt och beklädnad
– begränsning av brandspridning

• Miljöbalken
– fastighetsägarens ansvar
– krav på egenkontroll

Kursens föreläsare

Du får träffa två föreläsare under utbildningsdagen. Var och en av dem med sin spetskompetens.

Nils Olsson, Bengt Dahlgren AB
Brandkonsult sedan drygt 20 år. Nils är certifierad Sakkunnig inom brandskydd, SAK 3. Utöver att arbeta med brandskyddsprojektering och utförandekontroller i projekt skriver Nils handböcker om brandsäkerhet och håller utbildningar.

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning. Roger har lång erfarenhet av varierande uppdrag som kontrollansvarig

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar