Kulturvärden i praktiken

Inspirationsdag 7 februari 2024 i Stockholm

En dag att mötas, nätverka och utbyta idéer och erfarenheter!

Bevarande av kulturarvet - vårt gemensamma intresse

Vårt kulturarv har en mer djupgående inverkan på dagens samhälle än vad de flesta känner till. Arvet är inte bara en rest från historien, utan det bidrar även till att främja kulturell identitet och ge oss ekonomisk tillväxt, inte minst via turismen. Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är bevarande av vårt kulturarv högaktuellt.

Om det här och mycket mer får du ta del av under vår Inspirationsdag. Visst är det spännande att få vara delaktig i arbetet att koppla ihop vårt historisk arv med tiden vi lever i nu och med siktet inställt mot framtida generationer. 

Kulturvärden i praktiken

Inspirationsdag

7 februari 2024

Plats

Stockholm
Lokal presenteras senare.

Pris

3 900 kr

Är ni flera från samma företag som vill gå? Anmäl 3 personer och betala för 2. 

Moms tillkommer.

Vem riktar sig dagen till?

Målgruppen för dagen är antikvarier och andra som jobbar med frågor anknutna till kulturvärden. Du är arkitekt, konstruktör, stadsplanerare eller något helt annat, privatpraktiserande eller kommunalt anställd. Vi är många som berörs i arbetet med kulturmiljöer och alla fyller ett syfte i det viktiga arbetet att bevara och främja kulturhistoriskt värdefulla byggnader för nuvarande och framtida generationer.

Att förvalta vårt kulturarv kräver uthållighet och samarbete. Hur gör vi det på bästa sätt?

Ditt engagemang för vårt kulturarv är betydelsefull och det finns många sätt att jobba med kulturvärden. Under Approvus Inspirationsdag kommer vi lyfta fram hur vi på bästa sätt samarbetar över gränserna. Att värna kulturvärden innebär i praktiken delaktighet från många parter och instanser samt uthållighet och väl genomtänkta strategier över tid. Samarbetet sträcker sig över en mängd olika intressenter som till exempel myndigheter, historiska sällskap, arkitekter och fastighetsägare.  

Hur gör vi om något går snett?

Approvus Inspirationsdag syftar till att ge olika perspektiv på att arbeta med kulturvärden och vara ett forum för diskussion kring helheten kulturvärden. Vi vill också beröra områden som kanske inte får lika mycket tid på andra seminarier eller utbildningar. Vilken betydelse har en kontrollplan och vad händer när något går snett och förvanskningen är ett faktum?

Våra talare

Annika Andersson, Attikan
Bebyggelseantikvarie, utredare och utbildare inom bygg och fastighetsbranschen. Annika har lång erfarenhet av arbete med bygglovshandläggning och planfrågor.

Maria Ros, Nacka kommun
Tillsynshandläggare på Nacka kommun och bebyggelseantikvarie med kompetensområden inom byggnadsvård, kulturhistoriska utredningar, bygglov samt PBL.

Lena Boox, Gävle kommun
Kommunantikvarie som arbetar med kulturmiljö och kulturvärden inom PBL med översikts- och detaljplanering, bygglov och startbesked samt rådgivning till allmänheten.

Roger Anneling, Approvus AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning.

Moderator är Anna Bergengren, VD Approvus AB

approvus_inspirationsdagar_bard

Utbildningar