Sakkunnig kulturvärden
grundutbildning, KUL

Bli en viktig del av bevarandet av vår byggda miljös kulturvärden genom att bli certifierad sakkunnig.

Med en personcertifiering blir det också enklare för dig att visa att du har erforderlig kompetens och att du kan konkurrera på lika villkor. Dessutom underlättar det för byggherrar att finna personer med rätt kompetens.

11 900 kr
Moms tillkommer

Stockholm
Kursort

1 - 3 oktober
Datum

Varför du ska satsa på att bli sakkunnig av kulturvärden

Som certifierad sakkunnig av kulturvärden blir du en nyckelperson i ett tillsyns- och kontrollsystem vars syfte är att tillvarata den byggda miljöns kulturvärden i samband med renovering och ombyggnad. Med en personcertifiering blir det också enklare för dig att visa att du har erforderlig kompetens och att du kan konkurrera på lika villkor. Dessutom underlättar det för byggherrar att finna personer med rätt kompetens. Välkommen till vår grundutbildning som förbereder dig för tentamen och din kommande roll som certifierad sakkunnig.

Sakkunnig kulturvärden grundutbildning

Kursdatum

1 – 3 oktober 2024 i Stockholm

Kurslängd

3 dagar.

Pris

11 900 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer.

Vägledning från riksantikvarieämbetet

Vägledning om antikvarisk medverkan finns i Riksantikvarieämbetets beslut från 12 maj 2009. Vägledningen säger bl a att medverkan av antikvarisk expertis vid restaurering eller ändring av en kulturhistorisk värdefull byggnad eller anläggning är angelägen för att uppnå ett gott resultat. Den antikvariska experten ska, enligt vägledningen, finnas med i arbetet från det att projektet aktualiseras till den avslutande besiktningen.

Certifiering av sakkunniga kontrollanter ett krav

Den plan- och bygglag som trädde i kraft den 2 maj 2011 syftar till en enklare hantering av plan- och byggärenden. Lagen ställer krav på att alla sakkunniga kontrollanter ska vara certifierade. Genom omflyttningar av krav och kapitel i lagen har tydligheten stärkts och formuleringar moderniserats. Nyheterna i PBL är långtgående och omfattar förändringar inom både plan, lov samt kontroll och tillsyn. Din kompetens kommer att efterfrågas allt mer. Kontrollansvariga och sakkunniga kontrollanter ska träda in i byggprojekten i ett tidigare skede än vad som varit kravet i äldre lagstiftning.

Vad grundar sig kravet på?

Certifieringen grundar sig i Boverkets föreskrift BFS 2011:15 KUL 2 och är, enligt Riksantikvarieämbetet, tillämpbar för de villkor som ställs om antikvarisk medverkan. En certifiering visar att du har kompetens att utföra de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärden tillgodoses. I samarbete med certifieringsföretag erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för att kunna gå vidare till certifiering.

Utbildning för behörighet N samt K

Approvus AB erbjuder en utbildning som underlättar för dig att klara certifieringsprovet för att bli just certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden. Utbildningen är gemensam för behörighet N – kontroll av normal art – samt behörighet K – kontroll av kvalificerad art.

Kursens föreläsare

Annika Andersson, Attikan
Bebyggelseantikvarie, utredare och utbildare inom bygg och fastighetsbranschen. Annika har lång erfarenhet av arbete med bygglovshandläggning och planfrågor.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).