Image

Kulturvärden i planprocessen

Vilket lagstöd finns för att skydda våra kulturvärden?

Kulturvärden i planprocessen

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD

1 dag

PRIS

5 400 kr.
Vid samtidig anmälan till utbildningen ”Kulturvärden i bygglovsprocessen” erhålls 10% i rabatt. Moms tillkommer.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med fysisk planering, som sakkunnig avseende kulturvärden eller med planfrågor inom kommunen.


Hur hanterar kommunen kulturvärdena i sin planering?

På utbildningen får du fördjupade kunskaper om regelverk och vi ger dig handfasta exempel på hur man kan arbeta.

Kursens innehåll

Detaljplaner och områdesbestämmelser

  • Skillnaden på Q, q och k. Vilka bestämmelser gäller och hur arbetar man med planläggning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse?
  • Utformning av bestämmelser
  • Koppling mellan bestämmelser och planbeskrivning
  • Aktuella rättsfall

Byggnadstekniska bestämmelser

  • Tekniska egenskapskrav

Krav på underlag för bedömning

  • Vikten av uppdaterade kulturmiljöprogram
  • Utformande av förundersökning, konsekvensbeskrivningar och underlag för MKB

Allmänna och enskilda intressen samt förvaltningslagen

  • Är det alltid de allmänna intressena och kulturmiljövården som väger tyngst vid en bedömning?

Ersättningsanspråk vid bevarande

  • I vilka fall kan ersättning behöva utgå vid användning av skyddsbestämmelser?
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Annika Andersson, Attikan

Bebyggelseantikvarie, utredare och utbildare inom bygg och fastighetsbranschen. Annika har lång erfarenhet av arbete med bygglovshandläggning och planfrågor.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

15 års erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?