Image

Kulturvärden i bygglovsprocessen

Den röda tråden – från PBL till BBR

Kulturvärden i bygglovsprocessen

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD

1 dag

PRIS

5 400 kr. 
Vid samtidig anmälan till utbildningen ”Kulturvärden i planprocessen” erhålls 10% i rabatt. Moms tillkommer.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som sakkunnig avseende kulturvärden, är bygglovshandläggare eller inspektör i kommunen eller har ett allmänt intresse av kulturvärden.


Syfte

Utbildningen ger dig handfasta råd om hur kulturvärden bör beaktas i bygglovsärenden samt hur ställda krav följs upp i byggprocessen. Målsättningen är att handläggningen av kommunernas byggärenden ska få en jämnare bedömning. Under utbildningen får du tips om riktlinjer för olika ärendetyper, vi visar på praktiska exempel för t ex kontrollplaner och sakkunnig kontroll.


Hur skyddas kulturvärdena vid ändring av byggnader?

Det är inte alltid byggherrens egenkontroll räcker till. I vissa fall kan byggnadsnämnden kräva att en fri kontrollant ska kontrollera att samhällets krav uppfylls. Utbildningen ger dig djupare kunskaper om hur kulturvärdena ska skyddas vid ändring av byggnader. Vi går igenom PBL och PBF med fokus på de tekniska egenskapskraven samt Boverkets byggregler (BBR). Vi förser dig med praktiska verktyg och handfasta exempel på hur man kan arbeta som en sakkunnig avseende kulturvärden.


Kursens innehåll

Aktuella rättsfall

  • Vad säger överprövande instanser om varsamhet och förvanskning

Krav på underlag för bedömning

  • Vikten av uppdaterade kulturmiljöprogram

Utformande av förundersökning och konsekvensbeskrivningar

  • Vikten av tydligt formulerade beslut

Moderna tillägg och pastisch

  • Måste alla tillägg vara stöpta i samma form?

Allmänna och enskilda intressen samt förvaltningslagen

  • Vad väger tyngst i en bedömning – de allmänna intressena och kulturmiljövården?

Kontrollprocessen ur ett praktiskt perspektiv

  • Upprättande av kontrollplan samt genomförande av egenkontroll av kulturhistorisk värdefull bebyggelse

 

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Annika Andersson, Attikan

Bebyggelseantikvarie, utredare och utbildare inom bygg och fastighetsbranschen. Annika har lång erfarenhet av arbete med bygglovshandläggning och planfrågor.

 

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?