Image

Konsultavtal enligt ABK 09 och AF konsult

Har du, i rollen som beställare eller konsult, koll på vilka skyldigheter och rättigheter som gäller vid konsultuppdrag?

Kunskap om hur man upprättar korrekta konsultavtal sparar tid och pengar för alla parter. 

Konsultavtal enligt ABK 09 och AF konsult

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD

1 dag

PRIS

5 400 kr
Moms tillkommer.

När ska ABK 09 användas?

ABK 09 är allmänna bestämmelser som är avsedda att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt - och ingenjörsverksamhet. Det är viktigt för dig som upphandlar och tecknar avtal med konsulter att ha kunskap om innehållet i ABK 09. Likaså är det viktigt för dig som är konsult att kunna regelverket.

ABK 09 är tillämplig inom alla skeden från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt på andra typer av konsultuppdrag som till exempel olika slag av utredningar, projektledning, byggledning, besiktning samt kontrollansvar enligt PBL.

Tydlighet och krav på kvalitet

Förhållningssättet mellan beställare och konsult är ofta mycket informellt, på gott och ont. Det blir lätt otydligt vad gäller t.ex. omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Det är viktigt att vara tydlig och ställa krav på uppdragets omfattning och på vilken kvalitet som förväntas på utförandet. Båda parter måste vara väl införstådda i uppdragets organisation och tidplan samt de olika ersättningsformerna som finns för uppdraget

Det är också viktigt att du vet vad som gäller om skadestånds- och försäkringsfrågor samt följderna om något går fel.

Syfte med utbildningen

Vår utbildning ger dig de grundläggande kunskaper om både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter vid konsultuppdrag. Genom att gå kursen kommer du både att spara och tjäna tid och pengar på att lära dig upprätta korrekta konsultavtal.

Kursens innehåll

 • Introduktion till avtalsrätten i Sverige och grundläggande principer
 • Avtalslagen och köplagen
 • Uppdragets omfattning
 • Genomförande
 • Organisation
 • Tider
 • Ansvar
 • Arvode, särskild ersättning och betalning
 • Konsultansvar och försäkring
 • Rätt till uppdragsresultatet
 • Avbeställning och hävning
 • Konsekvenser när avtal inte efterlevs - Tvistelösning
 • Koppling till AMA AF Konsult och kontraktsformulär
 • Koppling till handbok/checklista för precisering av uppdragets omfattning
 • Intressanta rättsfall
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Dennis Andersson, Accent VVS-konsult Byggjuridik AB
Kontrollansvarig, VVS-ingenjör och byggjurist. Arbetar med utbildning inom teknik och juridik. Dennis har erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig, utförande av besiktningar, projektering och utredningar. Han gör också sakkunniguppdrag inom tekniska tvister åt försäkringsbolag och jurister/advokater.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?