Image

Aktuellt

2018-11-05: Beakta arbetsmiljöaspekter tidigt i bygg- och anläggningsprojekt
Image

BAS-P i större projekt

Byggherrens ansvar i tidigt skede

Arbetsmiljölagen är tydlig med att arbetsmiljöaspekterna ska beaktas tidigt i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Redan i planeringen ska byggherren ha utsett någon till byggarbetsmiljösamordnare, BAS P. I större organisationer är det vanligt att byggherrens projektledare har fått i uppgift att säkerställa att en BAS P utses. Har projektledaren rätt kompetens kan denne själv ta denna roll innan möjligheten finns att överlåta uppgiften på en kontrakterad projektör.

Lagstiftningen ger ingen vägledning om hur tidigt i ett projekt en BAS P ska utses, men en vanlig uppfattning är att denne utses i samband med att arbetet med programhandlingar påbörjas.

Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet ska ske genom skriftlig delegation. En av dessa arbetsuppgifter för en projektledare kan vara att säkerställa att en byggarbetsmiljösamordnare utses i planering och projektering, BAS P, och för utförandet BAS U. Med tydliga skrivningar i de administrativa föreskrifterna för projektet, kan uppgiften som BAS P/U överlåtas på uppdragstagare, projektör eller entreprenör.

Arbetsuppgifter för BAS P

Konkreta arbetsmiljöuppgifter för BAS P vid planering och projektering:

 • Regelbundet i planerings- och projekteringsskedet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet t.ex. sammanställa underlag från olika projektörer, såsom arkitekter, ingenjörer och övriga tekniska konsulter i syfte att få en säker arbetsmiljö.
 • Kontrollera vid upphandling att projektörer och entreprenörer har arbetsmiljökompetens och godtagbara rutiner för arbetsmiljöarbete. Agera som stöd åt projektledaren i dessa frågor.
 • När ändringar i byggprojektet planeras (i planerings- och projekteringsskedet) ska projektledaren i samråd med Bas-P bedöma om ändringarna medför sådana risker för ohälsa eller olycksfall att de behöver åtgärdas.
 • Riskbedömningar med åtgärder ska dokumenteras i arbetsmiljöplanen och kommuniceras till berörda.
 • Samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler (bl.a. genom att upprätta en AFS lista).
 • Vid projektering särskilt beakta/samordna arbeten som ska pågå samtidigt eller efter varandra och beakta tidsåtgången för sådana arbeten.
 • Lämna synpunkter på tidplaner så att risker undviks p g a flera arbeten utförs samtidigt.
 • Planera in granskning- och samgranskningsarbeten i den mån som behövs för att säkerställa en god arbetsmiljö för bygg- och bruksskede.
 • Se till att projektörerna tar hänsyn till varandras planer och lösningar. Det kan innebära att Bas-P kontrollerar så att föreslagna konstruktioner, installationer och annat får plats och kan utföras säkert så att ingen kommer till skada. Bas-P sammanställer uppgifterna, oftast i en arbetsmiljöplan.
 • Ansvara för att arbetsmiljöplanen finns innan byggarbetsplatsen etableras.
 • Bas-P ska även se till att det finns beskrivningar av det byggnadsarbete som utförts inför bruksskedet. Det kan vara beskrivningar av till exempel konstruktioner och byggprodukter som har betydelse för arbetsmiljön i den färdiga byggnaden.
 • Beskrivningarna ska innehålla information som kan behövas i framtiden för drift, underhåll, reparation, ändringar eller rivningar utifrån en säker arbetsmiljö.

Glöm inte att beakta arbetsmiljöaspekter i bruksskedet!

Exempel på frågeställningar som kan vara aktuella vid brukandet av byggnaden:

 • Omgivande mark
  • Kan marken snöröjas och sandas med traktor?
  • Finns plats för ställning för fasadunderhåll och fönsterputsning?
  • Är ytterbelysning och skyltar lätt åtkomliga för rengöring och byte av lampor?
 • Arbetslokaler i allmänhet
  • Är rumshöjden minst 2,70 m i arbetslokalerna?
  • Minst 2,0 m i trappor?
  • Finns tillräckliga personalrum?
 • Kök
  • Är kökslokalerna som helhet tillräckligt rymliga med hänsyn till arbetsmetoder och antal portioner?
  • Har tillräckligt utrymme avsatts vid de enskilda arbetsplatserna i köket för arbete och passage?
 • Vårdlokaler
  • Är vårdlokalerna tillräckligt rymliga?
  • Har vid projekteringen avsatts utrymme i vårdlokalerna för användning av lyfthjälpmedel?
 • Golv
  • Hur undersöker ni om det finns halkrisker i verksamheten?
  • Kommer det att förekomma stående arbete på hårt underlag?
  • Projekteras golven för rullande hantering?

Vår utbildning BAS P i större projekt syftar till att informera och ge kunskap om hur man bör agera i rollen som BAS P. 

Mer om utbildning, klicka här.

2018-10-29: Stort intresse för sakkunnig inom brandskydd
2018-09-25: Vad innebär ISO 16890?
2018-09-25: Krav på certifiering för pannoperatörer
033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post